کشیدگی ردیف و محتوا
0
40
مشتریان
100
رضایت مشتریان
30
تقدیرنامه و تندیس