کارآفرینی که به تازگی، شامل اسپانسر مالی شده، از لحظه‌ی نمایان شدن چراغ در بالای ذهنش می‌گوید.

بن آلتمن، یک کارمند سابق، مدیرعامل و کارآفرین کنونی، از تجربیاتش ، زمانی‌ که ایده در ذهنش شکل گرفت تا دریافت اسپانسر مالی برای ‌ایده‌اش می‌گوید