نام بنگاهاز تاریخمدیر عاملنام نماینده بنگاهتلفن همراه مدیر عامل یا نمایندهویرایش ورودیحدف ورودی
شرکت دانش بنیان مپسام10/03/1400آقای علیزادهآقای علیزاده09120964692
شرکت آتورینا فن گستر کارمانیا کرمان10/03/1400خانم ابوالحسنیخانم ابوالحسنی09137135708
شرکت کوشا هوشمند کرمان10/03/1400آقای هاشمیآقای هاشمی09133412326
کارگاه الماس کاران کویر04/03/1400آقای سرایداریآقای سرایداری09133411083
شرکت پرتو صنعت مکانیک ماهان04/03/1400آقای عباس زادهآقای عباس زاده09133413336
شرکت صنایع معدن پیچ04/03/1400آقای عباس زادهآقای عباس زاده09133413576
شرکت تولیدی دراج رفسنجان28/02/1400آقای حسینیآقای حسینی09131917704
شرکت زرین طب کالا28/02/1400آقای دکتر ملا حسینیآقای دکتر ملاحسینی09133993911
شرکت زرین طب کالا28/02/1400آقای دکتر ملا حسینیآقای دکتر ملاحسینی09133993911
شرکت تولیدی اروند چرخ09/02/1400اقای علی احساناقای کرمی09300328674
شهرک صنعتی سدید28/11/1399اقای دهقاناقای معین الدینی09133409096
شرکت توان مهر24/01/1400اقای مرتضی نخجواناقای مرتضی نخجوان09139877110
شرکت دانش بنیان پنگان الکتریک28/11/1399اقای علی اسماعیلیاقای تاوید09916677099
شركت صنايع غذايي شهد ريز رفسنجان28/02/1400اقای عباس محمدی پوراقای عباس محمدی پور09131917557
شرکت مهندسی تردد راهنما24/01/1400اقای فرخی زادهاقای فرخی زاده09133440047
شرکت باغ ورز رفسنجان28/02/1400خانم عباس زادهخانم عباس زاده09137147010
شرکت کربن فعال پارس رفسنجان28/02/1400علی زین العابدین پوراقای امینایی09132904716
شرکت ویژگان بسپار شرق28/11/1399مهندس صباحیمهندس صباحی09210768701
تعاونی مهرگیاه بانوان کرمان24/01/1400آقای حسین صمدیخانم یدالله زاده09137440604
نام بنگاهاز تاریخمدیر عاملنام نماینده بنگاهتلفن همراه مدیر عامل یا نمایندهویرایش ورودیحدف ورودی