برای بازخورد مخاطبان از دلایل زیر میتوان استفاده کرد

  • * باز خورد مخاطبان: – مشتریان مخاطب خاص – درخواست اطلاعات بیشتر – جلسه گفت و گو و تداوم مزاکره – پیشنهاد تماس با اشخاص دیگر
  • * توضیح بازخورد منفی:  – وقت کافی ندارم – عدم نیاز به تامین کننده جدید – نداشتن بودجه کافی – گران بودن قیمت خدمات –  عدم نیاز به خدمات – همکاری با شرکت های دیگر